Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 05.04.2024. године.

Конкурс се расписује у циљу: стабилности дохотка пољопривредних газдинстава; повећања производње, побољшања продуктивности и квалитета производа, смањења трошкова производње; унапређења техничко-технолошке опремљености; одрживог управљања ресурсима и заштите животне средине; раста конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и усклађивања са правилима Уније, њеним стандардима, политикама и праксама.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање набавке: механизације у сектору воће, грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља; конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и опреме – линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали  усеви.

Текст конкурса

Правилник конкурса

Образац пријаве – противградна

Образац пријаве – пластеници

Обазац пријаве – механизација

Изјаве подносиоца пријаве

Изјава добављача

Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

 

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Образац пријаве и изјава добављача морају бити електронски потписане уколико се пријава подноси преко патформе АгроСенсе Апв

Изјава 1 (обавезан електронски потпис))

Изјава 2 (обавезан електронски потпис))

Корисничко упутство за он лине пријаве на конкурс