Сектор за шумарство

У Сектору за шумарство обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: прати се стање у области шумарства, кретање производње у овим областима, затим се припремају акати из ових области којима се обезбеђује остваривање јавног интереса у овој области у складу са законом; припремају аката из ових области које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у које се усмеравају средства убрана у складу са законом из ове области; даје се сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовање приватним шумама; обављају се послови везани за газдовање ловиштима; стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту шума, биљног и животињског света, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, кретање зарада и других примања као и цена производа и услуга у том предузећу и њихова усклађеност са утврђеном монетарном политиком и остварује се сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

У Сектору за шумарство образује се Одељење за шумарско – ловну инспекцију.

Контакти:

Сектор за шумарство
др Саша Стевановић, в.д. помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 5/II
Телефон: 021/488-18-50
E-mailsasa.stevanovic@vojvodina.gov.rs
Ненад Радосављевићсаветник за шумарство
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 3/II
Телефон: 021/488-18-52
E-mail: nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs
Милан Ребићсамостални саветник за шумарство
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 3/II
Телефон: 021/488-18-52
E-mail: milan.rebic@vojvodina.gov.rs

 

Одељење за шумарско-ловну инспекцију
Милена Граховац, начелник одељења – виши саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10
Телефон: 063/108-02-28
E-mail: milena.grahovac@vojvodina.gov.rs
Марко Ђурковић, шумарско-ловни инспектор – саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10 (Суботица)
Телефон: 063/572-368
Јадранка Грбић, шумарско-ловни инспектор – саветник
Канцеларија: Рума, ул. Главна бр. 7
Телефон: 022/478-800, 063/118-06-73
Драгана Полић, шумарско-ловни инспектор – саветник
Канцеларија: Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72/3
Телефон: 063/572-197
Зоран Павловић, шумарско-ловни инспектор – саветник
Канцеларија: Панчево, Трг краља Петра 2-4
Телефон: 063/118-03-75
Јован Брадваровић, шумарско-ловни инспектор – саветник
Канцеларија: Бела Црква, Светосавска 1
Телефон: 063/104-14-23
Милан Радојчић, шумарско-ловни инспектор – саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10
Телефон:063/118-07-71

Мапа подручја покривености по шумарско-ловним инспекторима