Резултати конкурса у 2015. години

Суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2015.години
Јавни оглас за земљиште дато у закуп у 2015. г. напомена резултати нису коначни
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АПВ у 2015.години
Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015.години
Конкурс за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода
Програм унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2015. (август )
Одлука о додели средства за суфинансирање програмских активности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном
Одлука о додели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у АП Војводини за 2015. годину
Одлука о додели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини за 2015. годину
Одлука о додели бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години
Одлука о додели средстава за спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2015. годину
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015 години. (Друго потписивање од 29.07.2015. године)
Kонкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину
Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2015. години на територији АП Војводине
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015 години. (Треће потписивање од 14.10.2015. године)
Побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2015. години
Одлука о додели бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију
Oпремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години
Kонкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години (август)
Kонкурс за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине
Конкурс за финансирање интезивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме
Одлука о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину
Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе у 2015.г.
Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура у 2015.г.
Извештај о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину
Одлука о додели бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака
Одлука о додели средстава за реализацију пројеката из посебних програма Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди