О нама

Делатности секретаријата


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство делује у области:

 • пољопривреде
 • шумарства
 • ловства
 • водопривреде
 • прехрамбене индустрије
 • ветеринарства
 • заштите биља
 • рибарства
 • земљорадничког задругарства
 • развоја села.

Основне делатности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство су:

 • Учешће у изради и предлога закона
 • Праћење и пружање информација о активностима у пољопривреди, као и информисање о актуелним проблемима у вези са пољопривредном производњом
 • Управљање и координација рада Пољопривредне саветодавне службе у покрајини. Секретаријат од 2003.г, доноси и финансира Програм рада пољопривредне саветодавне службе АП Војводине. Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине произвођачима пружа:
  • стручне савете и информације о новим технологијама производње
  • стручну едукацију из различитих области интересовања пољопривредних произвођача
  • непосредну помоћ пољопривредним домаћинствима
  • бесплатне савете и помоћ сваком произвођачу који контактира службу
  • посебну врсту помоћи као што је израда бизнис планова, пројеката, те подстиче формирање удружења произвођача и др.

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине омогућује Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, праћење различитих параметара са терена:

 • Финансирање и спровођење мера заштите и унапређења пољопривредног земљишта (испитивање квалитета земљишта, комасација пољопривредног земљишта и др.). «Уз мало воље плодно поље» је акција коју спроводи Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, већ низ година, а подразумева бесплатне контроле плодности земљишта код индивидуалних пољопривредних произвођача
 • Финансирање и спровођење селекциских мера у сточарству, са циљем унапређења сточарске производње (увођење у производњу расних грла стоке са већом продукцијом меса и млека по грлу)
 • Сваке године предвиђа се утрошак средстава за решавање комуналних проблема из области одвођења и пречишћавања отпадних вода, те одвођења атмосферских вода и водоснабдевање насељених места. Корисници ових средстава су локалне самоуправе и јавна комунална предузећа. Средства се додељују на основу конкурса који се расписује два пута у години. Секретаријат финансира и послове из водопривредне делатности који се односе на наставак изградње регионалних хидросистема, двонаменских хидросистема (за одводњавање и наводњавање), одржавање постојећих хидросистема, одбрану од поплаве и леда, регулационо санационе радове у кориту и приобаљу река ради утврђивања стања обале и сигурности пловидбе. Извршиоци радова су водопривредна предузећа под окриљем ЈВП «Воде Војводине» Нови Сад. Средства се реализују кроз годишње уговоре, а на основу плана и програма рада за текућу годину.
 • Финансирање и спровођење Програма порибљавања риболовних подручја
 • Планско пошумљавање Војводине
 • Спровођењем Програма мера и акција у пољопривреди Секретаријат је помогао опремање лабораторија, финансирање различитих истраживања, рад удружења пољопривредника, едукацију пољопривредних произвођача, рад ловачких удружења, одржавање бројних културних и едукативних манифестација значајних за развој села. Средства овог програма искоришћена су за унапређење сточарства, као и за развој неконвенционалне анималне производње и друге активности које доприносе оживљавању села.
 • Финансирање и спровођење Програма руралног развоја АП Војводине. Средствима овог програма финансирају се пројекти за унапређење живота на селу. У оквиру програма финансирани су пројекти: едукације пољопривредних произвођача, изградње савремених капацитета за чување и пласман пољопривредних производа, диверзификације делатности са акцентом на развоју руралног туризма, обнове инфраструктуре, унапређења органске пољопривредне производње, промоције обновљивих извора енергије и др. Средства овог програма су делом бесповратна, а додељују се конкурсом.

У надлежности секретаријата је и:

 • Издавање сагласности на средњорочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима;
 • Уступа на коришћење рибарска подручја;
 • Одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја;
 • Утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње;
 • Даје сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовања приватним шумама;
 • Установљава и даје сагласност за газдовање ловиштима;
 • Даје сагласност на ловне основе ловишта;
 • Даје сагласност на висину накнада из области водопривреде.

Секретаријат припрема и акте које доноси Скупштина и Влада АПВ, а односе се на:

 • програм развоја пољопривреде и села;
 • акте о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања;
 • билансе пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала и услове извоза и увоза одређених производа;
 • програм заштите коришћења и уредења пољопривредног земљишта;
 • програм селекцијских мера за унапредење сточарства и образовање Научно-стручног савета за спровођење селекцијских мера у сточарству;
 • програм унапређења, заштите и гајења дивљачи;
 • опште смернице развоја и унапређења шума и водопривредне основе;
 • предлаже мере за спровођење програма, смерница и основа и прати њихово остваривање;
 • припрема акте о оснивању предузећа за газдовање шумама и водама и акте о оснивању пољопривредне службе;
 • припрема и друге одлуке и општа акта из ових области;
 • врши надзор над радом пољопривредне службе и врши управни надзор осим инспекцијског;
 • остварује сарадњу са свим надлежним републичким и покрајинским органима задуженим у области пољопривреде, водопривреде и шумарства.