Сектор за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта


У Сектору за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: обављају се послови везани за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, припремају акти из ових области, које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат; прати се стање у области заштите, коришћења и унапређивања пољопривредног земљишта, припрема програм из ове области и прати његово спровођење, прати се остваривање средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту земљишта, решава по жалбама против решења општинске односно градске управе у области коришћења пољопривредног земљишта; прати се остваривање програма у области примарне пољопривредне производње и предлаже мере за њихово спровођење; прати се стање у области прераде основних пољопривредних производа, и оставаривање производње по појединим групацијама, утрошак сировина и репродукционог материјала и енергената, квалитет производа, стање залиха и реализација финалних производа; и остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају други одређени послови.

У оквиру Сектора за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта образује се Група за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта.

Контакти:

Сектор за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта
Петар Самоловац, в.д. помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат:57/I
Телефон: 021/487-40-59
E-mail: petar.samolovac@vojvodina.gov.rs

Адина Јорга Урошевић, саветник за правне послове у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Канцеларија/спрат: 46а/I

Телефон: 021/487-40-99

 

Група за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта
Александар Матић, руководилац групе – самостални саветник

Канцеларија/спрат: 43/I
Телефон: 021/487-44-05
Немања Деспотов, саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде
Канцеларија/спрат: 43/I
Телефон: 021/487-44-16
ована Милић, саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде
Канцеларија/спрат: 46а/I
Телефон: 021/487-45-46
E-mail: jovana.milic@vojvodina.gov.rs