Сектор за пољопривредно земљиште

У Сектору за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: обављају се послови везани за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, припремају акти из ових области, које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат; прати се стање у области заштите, коришћења и унапређивања пољопривредног земљишта, припрема програм из ове области и прати његово спровођење, прати се остваривање средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту земљишта, решава по жалбама против решења општинске односно градске управе у области коришћења пољопривредног земљишта; прати се остваривање програма у области примарне пољопривредне производње и предлаже мере за њихово спровођење; прати се стање у области прераде основних пољопривредних производа, и оставаривање производње по појединим групацијама, утрошак сировина и репродукционог материјала и енергената, квалитет производа, стање залиха и реализација финалних производа; и остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају други одређени послови.

У оквиру Сектора за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта образује се Група за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта.

Контакти:

Сектор за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта

Група за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта