Резултати конкурса у 2014. години

Резултати конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2014. години.
Резултати конкурса за одржавање традиционалних манифестација у 2014. години
Резултати конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање малих прерађивачких капацитета у АП Војводини у 2014. години
Резултати конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години
Резултати јавног огласа за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2014. годину
Резултати конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
Резултати конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности удружења пољопривредника чија делатност везана за за пољопривредну производњу
Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АПВ за 2014.годину
Додељена бесповратна средства за опремање фарми говеда и свиња, оваца и коза и живинарских фарми и за измештање фарме ван насељеног места у АП Војводини у 2014. години
Резултати конкурса за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014 години.
Извештај о додели средстава из тачака ИИ-1, ИИ-2 и ИИ-3 Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2014. годину
Извештај о додели средстава из тачака ИИ-5‐11 Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2014. годину
Одлука о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину
Извештај о додели средстава за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине
Резултати конкурса о додели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у АП Војводини за 2014. годину
Резултати конкурса о додели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини за 2014. годину
Резултати конкурса за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода
Резултати конкурса о додели бесповратних средства за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођење ЕУ стандарда
Резултати конкурса о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину
Резултати конкурс о додели бесповратних средства за опремање фарми говеда и свиња, оваца и коза и живинарских фарми и за измештање фарме ван насељеног места у АП Војводини у 2014. години
Резултати конкурса о додели средстава за спровођење Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2014. годину
Резултати конкурса у области водопривреде – изградња и реконструкција објеката у јавној својини и изградња и реконструкција објеката фекалне канализације у 2014. години
Резултати конкурсa за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2014.години
Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне акционе групе са територије АП Војводине за 2014. годину
Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма Годишњег програма