Резултати конкурса у 2016. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АПВ у 2016.години.
Конкурс за доделу средстава за набавку опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2016.години.
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2016 години.
(19.04.2016)
(17.05.2016)
(13.10.2016)
(13.10.2016)
(30.11.2016)
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. години (19.04.2016)
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АПВ у 2016.години.
Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2016.години
Конкурс за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине
Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2016. години.
Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2016. години на територији АП Војводине
Конкурс за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2016. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном и сточарском производњом
Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2016. годину
Конкурс за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине(04.05.-06.06. 2016.)
Побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години
Конкурс суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. години
Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за релаизацију приоритетних пројеката по програму ЛИДЕР-а у 2016. години на териотији АП Војводине
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години
Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину
Конкурс за доделу средстава за набавку елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2016.годину
Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години
Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе у 2016. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години