Надлежност секретаријата


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља послове у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде, прехрамбене индустрије, ветеринарства, заштите биља, рибарства и земљорадничког задругарства као и развоја села, и то:

 • даје сагласност на средњорочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима;
 • уступа на коришћење рибарска подручја;
 • одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја;
 • утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње;
 • даје сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовања приватним шумама;
 • установљава и даје сагласност за газдовање ловиштима;
 • даје сагласност на ловне основе ловишта;
 • даје сагласност на висину накнада из области водопривреде;
 • припрема акте које доноси Скупштина и Извршно веће, а односе се на: програм развоја пољопривреде и села;
 • акте о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања;
 •  билансе пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала и услове извоза и увоза одређених производа;
 • програм заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
 • програм селекцијских мера за унапређење сточарства и образовање Научно-стручног савета за спровођење селекцијских мера у сточарству;
 • програм унапређења, заштите и гајења дивљачи; као и на опште смернице развоја и унапређења шума и водопривредне основе, предлаже мере за спровођење програма, смерница и основа и прати њихово остваривање;
 • припрема акте о оснивању предузећа за газдовање шумама и водама и акте о оснивању пољопривредне службе;
 • припрема и друге одлуке и општа акта из ових области;
 • врши надзор над радом пољопривредне службе и врши управни надзор осим инспекцијског;
 • остварује сарадњу са одговарајућим органима и обавља друге одређене послове.