Сектор за ловство и аквакултуру


У Сектору за ловство и аквакултуру обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: прати се стање у области ловства и аквакултуре (рибњаци), кретање производње у овим областима, затим се припремају акати из ових области којима се обезбеђује остваривање јавног интереса у овој области у складу са законом; припремају аката из ових области које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за ловство АП Војводине у које се усмеравају средства убрана у складу са законом из ових области; обављају се послови везани за газдовање ловиштима; стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту животињског света, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, и остварује се сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

Контакти

Станко Косовац, в.д.помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: Булевар Михајла Пупина 25, 4/II
Телефон: 021/488-18-51
E-mailstanko.kosovac@vojvodina.gov.rs
Милан Милашиновићсаветник за ловство и аквакултуру
Канцеларија/спрат: Булевар Михајла Пупина 25, 4/II
Телефон: 021/488-18-51
E-mail: milan.milasinovic@vojvodina.gov.rs

Мапа подручја покривености по шумарско-ловним инспекторима


Мапа ловишта


Обавештења

  1. Обавештење о подели ловних карата за ловну 2013/2014 годину, корисницима ловишта на територији АП Војводине
  2. Обавештење корисницима ловишта на територији АП Војводине о поступку добијања маркица за обележавање одстрељене дивљачи за ловну 2013/2014 годину