Резултати конкурса у 2018. години

Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години
Конкурс о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години
Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018.години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2018. години.
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2018.години
Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину
Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години
Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фами у АП Војводини у 2018. години
Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину –
Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину
Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину
Kонкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години –
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години
Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години –
II Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години