Сектор за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику


У Сектору за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику обављају се нормативно-правни и општи правни послови, студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови; прати се и анализира спровођење закона и других прописа из делокруга рада Секретаријата, дају се иницијативе за њихово допуњавање и мењање, припремају акти које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат, израђују правна мишљења и објашњења за правилну примену прописа, води се управни поступак поводом изјављених жалби и тужби у оквиру надлежности Секретаријата, обављају послови из области радно-правних односа и дају опште смернице за спровођење јавних набавки у Секретаријату; остварује се сарадња са надлежним органима Републике, градова и општина; затим обављају се управни и други послови везани за организацију рада у Секретаријату и административно–технички послови везани за рад секретара и целог Секретаријата. Прате се и анализирају мере текуће и развојне економске политике и њихов утицај на економски положај агроиндустријског комплекса у целини; припрема предлог буџета АП Војводине у сегменту који се односи на овај Секретаријат, припрема се и реализује финансијски план Секретаријата, припремају и комплетирају основне докуметантације свих појединчаних финансијских обавеза, врше се послови интерне контроле,припремају се акта о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања; припремају биланси пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала; прате се услови извоза и увоза одређених производа; спроводи поступак јавних набавки, остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике и општина и обављају други одређени послови.

У Сектору за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику образују се Одељење за нормативно-правне, управно-правне и опште послове и Одсек за планирање и извршење буџета и агроекономику.

Контакти:

Сектор за правне и опште послове и планирање и ивршење буџета и агроекономику
Ивана Шарићв.д. помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 45
Телефон: 021/487-4424
E-mail: katarina.delibasicivana.saric@vojvodina.gov.rs

 

Одељење за нормативно-правне, управно правне и опште послове
Слободан Теофанов, начелник одељења
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 021/487-40-73
Е-mail: slobodan.teofanov@vojvodina.gov.rs
Оливера Крчо, саветник за правне послове
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 021/487-41-20
E-mail: olivera.krco@vojvodina.gov.rs
Јелена Дејановић, саветник за правне послове
Канцеларија/спрат: 46а/I
Телефон: 021/487-42-45
E-mail: jelena.dejanovic@vojvodina.gov.rs
Гордана Францускисаветникза правне послове из области водопривреде
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 021/487-41-05
E-mail: gordana.francuski@vojvodina.gov.rs
Симонида Маринковић, виши референт за послове односа са јавношћу-технички секретар
Канцеларија: 47/I
Телефон: 021/487-40-69
E-mail: simonida.marinkovic@vojvodina.gov.rs
Предраг Ступар, возач моторног возила

 

Одељење за планирање и извршење буџета и агроекономику
Светлана Станишићсаветник за материјално-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 42а/I
Телефон: 021/487-48-51
E-mail: svetlana.stanisic@vojvodina.gov.rs
Маја Булатовићсаветник за материјално-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 42а/I
Телефон: 021/487-44-22
E-mail: maja.bulatovic@vojvodina.gov.rs
Душан Миличић, начелник одељења
Канцеларија/спрат: 45/I
Телефон: 021/487-46-99
E-mail: dusan.milicic@vojvodina.gov.rs
Христина Шљукићмлађи саветник за финансијске послове
Канцеларија/спрат: 51/I
Телефон: 021/487-44-11
E-mail: hristina.sljukic@vojvodina.gov.rs
Лидија Нинков, виши референт – оператер
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 021/487-45-00
E-mail: lidija.ninkov@vojvodina.gov.rs