Сектор за опште и правне послове

У Сектору за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику обављају се нормативно-правни и општи правни послови, студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови; прати се и анализира спровођење закона и других прописа из делокруга рада Секретаријата, дају се иницијативе за њихово допуњавање и мењање, припремају акти које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат, израђују правна мишљења и објашњења за правилну примену прописа, води се управни поступак поводом изјављених жалби и тужби у оквиру надлежности Секретаријата, обављају послови из области радно-правних односа и дају опште смернице за спровођење јавних набавки у Секретаријату; остварује се сарадња са надлежним органима Републике, градова и општина; затим обављају се управни и други послови везани за организацију рада у Секретаријату и административно–технички послови везани за рад секретара и целог Секретаријата. Прате се и анализирају мере текуће и развојне економске политике и њихов утицај на економски положај агроиндустријског комплекса у целини; припрема предлог буџета АП Војводине у сегменту који се односи на овај Секретаријат, припрема се и реализује финансијски план Секретаријата, припремају и комплетирају основне докуметантације свих појединчаних финансијских обавеза, врше се послови интерне контроле,припремају се акта о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања; припремају биланси пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала; прате се услови извоза и увоза одређених производа; спроводи поступак јавних набавки, остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике и општина и обављају други одређени послови.

У Сектору за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику образују се Одељење за нормативно-правне, управно-правне и опште послове и Одсек за планирање и извршење буџета и агроекономику.

Контакти: