Сектор за материјално - финансијске послове

У Сектору за материјално-финансијске послове обављају се: материјално-финансијски  студијско-аналитички, стручно-оперативни, документациони и статистичко-евиденциони послови; Прати се примена закона и других прописа којим се уређује материјално-финансијско пословање, припрема се предлог буџета АП Војводине у сегменту који се односи на овај Секретаријат. У сектору се планира, извршава и извештава о реализацији финансијског плана Секретаријата;  Планира се и израђује план јавних набавки и набавки на које се закон не примењује. У Сектору се прати пословање јавних предузећа из надлежности Секретаријата у домену материјално финансијских послова, а у сарадњи са секторима којима програмски припадају. Врши се  планирање, финансијска реализација и израда финансијских извештаја о пројектима који се финансирају из буџетских средстава као и из фондова Европске уније. Остварује се сарадња и координација са надлежним органима Републике и општина и обављају други послови.

 

У Сектору за материјално-финансијске послове образујe се Одељење за материјално-финансијске послове.

Контакти: