Сектор за водопривреду


У Сектору за водопривреду обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: обављају се послови везани за водопривреду, припремају акти из ове области, које доноси Скупштина АП Војводине (у даљем тексту: Скупштина), Влада АП Војводине (у даљем тексту: покрајинска Влада) и Секретаријат; прати се убирање средстава од водних накнада; издају водни услови, сагласности и дозволе за објекте и радове; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине; врше се послови везани за редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутарњих вода, управљање водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима, предлаже се водопривредна основа за територију АП Војводине, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, кретање зарада и других примања као и цена производа и услуга; врши се инспекцијски надзор у области водопривреде и остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају други одређени послови.

У оквиру Сектора за водопривреду образује се Одељење за водопривреду.

Контакти:

Сектор за водопривреду
Мирослав Дуњић, в.д. помоћника покрајинског секретара 
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 33/I
Телефон: 021/488 16-46

 

Одељење за водопривреду
Весна Такачсаветник за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 34/I
Телефон: 021/488-16-44
E-mailvesna.takac@vojvodina.gov.rs
Славица Стипац, саветник за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 34/I
Телефон: 021/488-16-36
Зорица Блажин, саветник за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 34/I
Телефон: 021/488-16-44
Игор Црнобарац, млађи саветник за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 2/I
Телефон: 021/488-16-35

 

Одељење за водну инспекцију
Марија Новаковић, начелник одељења – виши саветник
Канцеларија/спрат: Округ: Сремски, Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 8/II спрат, бр. 13
Телефон: 063/118-04-36
Вељко Комад, водни инспектор – саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 2/I 
Телефон: 021/488-16-35
Саша Гајић, водни инспектор- саветник
Канцеларија/спрат: Округ: Јужнобанатски, Панчево, Трг краља Петра 2-4/IV спрат, бр. 412 
Телефон: 063/118-07-40
Чедомир Ћелић, водни инспектор- саветник
Канцеларија/спрат: Округ: Западнобачки, Апатин, Средња бб/приземље, бр.5
Телефон: 021/488-16-35
Дубравка Вељовић, водни инспектор- саветник
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 2/I
Телефон: 021/488-16-35
E-mail: dubravka.veljovic@vojvodina.gov.rs

Водна акта

 1. Брана са акумулацијом
 2. Јавни водовод
 3. Регионални вишенаменски хидросистем
 4. Хидроелектрана, термоелектрана, нуклеарни објекат вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију
 5. Индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију
 6. Постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање отпадних вода
 7. Магистрални и регионални пут, железнице и мостови на њима, аеродром
 8. Преводница, пловни пут, лука, марина и пристаниште
 9. Индустријска и комунална депонија
 10. Магистрални нафтовод, гасовод, далековод, трафостаница, продуктовод, кабловски вод испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и оптички кабл
 11. Систем за одводњавање
 12. Систем за наводњавање
 13. Систем за одвођење атмосферских вода насеља
 14. Подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце
 15. Складиштење на обалама материја које могу загадити воду
 16. Израда просторних (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистичких (генерални и регулациони) плановa
 17. Планови газдовања шумама на водном земљишту
 18. Рударски истражни и експлоатациони радови и објекти
 19. Уређење водотока и изградња заштитних водних објеката
 20. Испирање акумулационог језера или чишћење наталоженог наноса из акумулационог језера
 21. Експлоатација и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, рачних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета, за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеној експлоатацији
 22. Вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних издани
 23. Рибњак
 24. Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова
 25. Јавна скијалишта