Резултати конкурса у 2017. години

 1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2017. години. ОДОБРЕНИНИСУ ОДОБРЕНИ
 2. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години
 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години 1) 11.03.2017 – 23.03.2017 ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ; 2) 24.03.2017. – 07.04.2017. ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ; 3) 08.04.2017. – 27.04.2017. ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ 4) од 28.04.2017. НИСУ ОДОБРЕНИ
 4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 5. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ
 6. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ/НИСУ ОДОБРЕНИ
 8. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2017. години. ОДОБРЕНИНИСУ ОДОБРЕНИ
 9. Конкурс за доделу средстава за набавку елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017.годину  (04.03. – 31.05.2017) ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 10. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада (21.07. – 15.09.2017)  ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 11. Конкурс за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017.години од (29.08.2017 – 15.09.2017.) ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 12. Одлука о расподели средстава за Побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2017. години
 13. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних  манифестација у 2017. години на територији АП Војводине ОДОБРЕНИ ОДБИЈЕНИ
 14. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације на територији АП Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИОДБИЈЕНИ
 15. Конкурс за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ
 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине 
 17. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификација органске производње у 2017. години на територији АП Војводине
 18. Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ
 19. Kонкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средсатава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину
 20. Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине за 2017. годину ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ
 21. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ
 22. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом
 23. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкције и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години (20.09.- 16.11.2017) ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ
 24. Други Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкције и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години (19.09. – 10.11.2017.) ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ
 25. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже  у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017.години
 26. Конкурс за суфинансирање реализације активности код поступака комасације у 2017. години ОДОБРЕНИ/ОДБИЈЕНИ