Objavljen konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023.

Za realizaciju Konkursa za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini predviđeno je ukupno 85.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do 12.06.2023. Sredstva za podršku investicija -opremanje stočarskih farmi dodeljuju se bespovratno i to za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. Podsticajna sredstva po Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicija. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine.
Bespovratna sredstva po ovom Konkursu namenjena su za nabavku nove opreme u sekotrima mleko, meso, proizvodnja konzumnih jaja.
To podrazumeva u sektoru mleko investicije u opremu za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja kao i opremu za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade.
U sektoru meso mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov, zatim mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja, oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi kao i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade.
U sektoru proizvodnje konzumnih jaja podsticaji se dodeljuju za investiranje u nabavku opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja, opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja, zatim opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka kao i opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizička i pravna lica.
Pravilnikom su propisani i specifični uslovi za učešće na konkursu, za registrovana poljopvredna gazdinstva po sektorima što se odnosi na broj grla stoke odnosno živine.
Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.
Prijava sa potrebnom dokumentacijom može se dostaviti putem pošte na adresu organa, lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave ili elektronskim putem – AgroSens platfoma.
Rok za realizaciju investicije je 15.11.2023. godine.
Detaljne informacije o Konkursu, odnosno načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji zainteresovani mogu pogledati na sajtu Pokrajinskog sekretarijata.