Објављен конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023.

За реализацију Конкурса за опремање сточарских фарми у АП Војводини предвиђено је укупно 85.000.000,00 динара. Конкурс је отворен до 12.06.2023. Средства за подршку инвестиција -опремање сточарских фарми додељују се бесповратно и то за физичка лица, предузетнике и правна лица. Подстицајна средства по Конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиција. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.000.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2023. године.
Бесповратна средства по овом Конкурсу намењена су за набавку нове опреме у секотрима млеко, месо, производња конзумних јаја.
То подразумева у сектору млеко инвестиције у опрему за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације, машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња као и опрему за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде.
У сектору месо машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов, затим машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња, опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези као и опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде.
У сектору производње конзумних јаја подстицаји се додељују за инвестирање у набавку опреме за живинарске фарме за производњу конзумних јаја, опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја, затим опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака као и опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичка и правна лица.
Правилником су прописани и специфични услови за учешће на конкурсу, за регистрована пољопвредна газдинства по секторима што се односи на број грла стоке односно живине.
Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за одговарајућу категорију животиња издату од надлежне ветеринарске службе.
Пријава са потребном документацијом може се доставити путем поште на адресу органа, лично у Писарници покрајинских органа управе или електронским путем – АгроСенс платфома.
Рок за реализацију инвестиције је 15.11.2023. године.
Детаљне информације о Конкурсу, односно начину пријављивања и потребној документацији заинтересовани могу погледати на сајту Покрајинског секретаријата.