Одлука онрасподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2023. Годину

Преузмите: Одлука

Одлука о расподели средстава по Јавном позиву за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години

Преузмите: Одлука

Одлука о расподели средстава по Конкурсу за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години

Преузмите: Одлука

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводине у 2023. години

Преузмите: Одлука

Одлука о расподели средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години

Преузмите: Измена одлуке 2 15.11.2023 Измена одлуке Одлука

Одлуку о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину I

Преузмите: Одлука

Одлука о расподели средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у АП Војводини у 2023. години ( други конкурс)

Преузмите: Oдлукa

Јавни позив за набаку опреме, машина и одржавање објеката који се користе зa обављање саветодавних послова у 2023. години

Циљ јавног позива за набаку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023.години ( у даљем тексту: Јавни позив), је јачање капацитета саветодавног система…

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање: 1. трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у…

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години

Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су зa трошковe контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе…