Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2023 .години.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство донео је Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2023 .години.
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 15.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 70 % од укупне вредности инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.000.000,00 динара, док минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 200.000,00 динара
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2023. године.
Конкурс је отворен до 29. 05. 2023. године.