Sektor za vodoprivredu

U Sektoru za vodoprivredu obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: obavljaju se poslovi vezani za vodoprivredu, pripremaju akti iz ove oblasti, koje donosi Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), Vlada AP Vojvodine (u daljem tekstu: pokrajinska Vlada) i Sekretarijat; prati se ubiranje sredstava od vodnih naknada; izdaju vodni uslovi, saglasnosti i dozvole za objekte i radove; pripremaju se programi korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine; vrše se poslovi vezani za redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutarnjih voda, upravljanje vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima, predlaže se vodoprivredna osnova za teritoriju AP Vojvodine, prati se poslovanje javnog preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, kretanje zarada i drugih primanja kao i cena proizvoda i usluga; vrši se inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede i ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U okviru Sektora za vodoprivredu obrazuje se Odeljenje za vodoprivredu.

Kontakti:

Sektor za vodoprivredu

Odeljenje za vodoprivredu