Сектор за водопривреду

У Сектору за водопривреду обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: обављају се послови везани за водопривреду, припремају акти из ове области, које доноси Скупштина АП Војводине (у даљем тексту: Скупштина), Влада АП Војводине (у даљем тексту: покрајинска Влада) и Секретаријат; прати се убирање средстава од водних накнада; издају водни услови, сагласности и дозволе за објекте и радове; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине; врше се послови везани за редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутарњих вода, управљање водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима, предлаже се водопривредна основа за територију АП Војводине, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, кретање зарада и других примања као и цена производа и услуга; врши се инспекцијски надзор у области водопривреде и остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају други одређени послови.

У оквиру Сектора за водопривреду образује се Одељење за водопривреду.

Контакти:

Сектор за водопривреду

Одељење за водопривреду