Резултати конкурса у 2020. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2020.години
Конкурс за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2020.години
Kонкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
Конкурс за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2020.години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2020. години
Конкурс за  доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство у АП Војводини у 2020. години
Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2020. години
Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2020. години
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години
Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме
Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годину
Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину