Sektor za opšte i pravne poslove

U Sektoru za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku obavljaju se normativno-pravni i opšti pravni poslovi, studijsko-analitički, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi; prati se i analizira sprovođenje zakona i drugih propisa iz delokruga rada Sekretarijata, daju se inicijative za njihovo dopunjavanje i menjanje, pripremaju akti koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat, izrađuju pravna mišljenja i objašnjenja za pravilnu primenu propisa, vodi se upravni postupak povodom izjavljenih žalbi i tužbi u okviru nadležnosti Sekretarijata, obavljaju poslovi iz oblasti radno-pravnih odnosa i daju opšte smernice za sprovođenje javnih nabavki u Sekretarijatu; ostvaruje se saradnja sa nadležnim organima Republike, gradova i opština; zatim obavljaju se upravni i drugi poslovi vezani za organizaciju rada u Sekretarijatu i administrativno–tehnički poslovi vezani za rad sekretara i celog Sekretarijata. Prate se i analiziraju mere tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na ekonomski položaj agroindustrijskog kompleksa u celini; priprema predlog budžeta AP Vojvodine u segmentu koji se odnosi na ovaj Sekretarijat, priprema se i realizuje finansijski plan Sekretarijata, pripremaju i kompletiraju osnovne dokumetantacije svih pojedinčanih finansijskih obaveza, vrše se poslovi interne kontrole,pripremaju se akta o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja; pripremaju bilansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala; prate se uslovi izvoza i uvoza određenih proizvoda; sprovodi postupak javnih nabavki, ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U Sektoru za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku obrazuju se Odeljenje za normativno-pravne, upravno-pravne i opšte poslove i Odsek za planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku.

Kontakti: