Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 — др. закон, 95/2018 — др. закон, 157/2020 — др. закон и 123/2021 — др. закон) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 95/2016 и 12/2022), в.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по овлашћењу покрајинског секретара број: 104-031-99/2023-09 од 24.02.2023. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

I Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16

II Раднo местo којa се попуњава: шумарско-ловни инспектор, у звању саветник – 1 извршилац у Сектору за инспекцијске послове – Одељење за шумарско-ловну инспекцију.

Документација:

Текст конкурса

Изјава