Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17- др.закон,  95/18, 114/21 и 92/23) и  члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“ бр.  107/23) и закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број 112-3402/2024, оглашава се

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

  • I Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16

  • II Раднo местo којa се попуњава:

саветник за примену савремених технологија у саветодавству, у звању саветник у Сектору за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе – Група за пољопривредне саветодавне службе – 1 извршилац, на неодређено време, број радног места 11.

Документација:

Текст конкурса

Образац пријаве