Резултати конкурса у 2013. години

Резултати конкурса у 2013. години

КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине
КОНКУРС за подршку непољопривредних и пратећих пољопиривредних активности на селу у АП Војводини у 2013. години
КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години
КОНКУРС за пријаву манифестација за доделу финансијске подршке организаторима манифестација типа сајмова и изложби везаних за пољопривредну производњу и локално – традиционалних манифестација из надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
КОНКУРС за подршку активностима усмереним на стварање производа са већом додатом вредношћу у АП Војводини у 2013. години
Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2013. годину
Преглед додељених средстава ловачким удружењима по конкурсу за ловство за 2013. годину
Средства из програма за шумарство 2013. године по корисницима
Списак корисника који су остварили средства по Јавном конкурсу за суфинансирање израде пројектно - техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
Резултати конкурса - Активности удружења грађана у 2013. години, чија је делатност везана за пољопривредну производњу
Додељена средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине
Наводњавање пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање
Пројекат побољшања производње на огледним газдиснтвима у АП Војводини и пројекат подршке малим произвођачима традиционалних производа од меса ради унапређења производње и подизања производних капацитета