Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава Изјава добављача вишегодишњи засади Изјава добављача Модел пословног плана  

Конкурс за доделу за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Конкурс одводњавање Правилник одводњавање Табела 1 Табела 1 пример Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Конкурс атарски путеви Правилник атарски путеви Табела 1 планирани путеви 2022 Табела Преглед уређених путева 2022 Табела 1 планирани путеви 2022 – пример Корисничко упутство за online пријаве…

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме AP Војводине за 2022.годину

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за тачку 1 Пријава за тачку 2 Пријава за тачку 3 Пријава за тачку 4

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава тачка 2a – ловишта посебне намене 2022 Пријава тачка 2a – опрема 2022 Пријава тачка 2b зец – 2022 Пријава тачка 2c – промоција…

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник Образац листа чланови удружења Изјава о одсуству сукоба интереса Изјава о прибављању документације

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава на конкурс