Kontrola plodnosti polj. zemljišta

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta


VEB aplikacija za unos, pretragu i statističku analizu uzoraka uzetih u akciji „Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta“ na teritoriji AP Vojvodine.

 

Unos, pretraga i statistička analiza podataka

Interaktivna mapa za prikaz prostornog rasporeda uzoraka sa pripadajućim atributima za 2010. godinu

Napomena

Za pristup bazi podataka potrebno je Korisničko ime i Šifra.


O akciji
Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva sa naučnog aspekta zasnovan je na VI Kongresu Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta (Rezolucija Kongresa, 1980.). Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je 1985. godine usvojila Zakon o iskoriščavanju poljoprivrednog zemljišta kojim su kodificirane odredbe Sistema. Sistem obuhvata kontrolu svih faktora koji određuju plodnost zemljišta i dejstvo đubriva, odnosno preko ishrane utiču na rast, razviće i prinose biljaka, kao i mere kojima se ovi usmeravaju u cilju ostvarenja visoke i stabilne proizvodnje uz primenu ekonomičnosti i zaštitu biosfere (Manojlović, 1986.).

U toku perioda od 2002. godine vlasnici parcela, kao i stručnjaci iz regionalnih poljoprivrednih službi uzorkovali su zemljište u privatnom vlasništvu. Uzorci su analizirani u Naučnom institututu za ratarstvo i povrtarstvo i mreži regionalnih poljoprivrednih stručnih službi.

Ukupno je prikupljeno i analizirano preko 160.000 uzoraka, od čega počev od 2005. godine 20% (a kasnije i više) od ukupnog broja mapirano je GPS kolektorima podataka.

U laboratorijama su analizirani sledeći parametri plodnosti zemljišta:

  • pH vrednost u suspenziji zemljišta sa kalijum hloridom i u destilovanoj vodi, potenciometrijski
  • sadržaj CaCO3 – kalcimetrom po Scheibler-u
  • sadržaj humusa – metodom Tjurin-a
  • lakopristupačni fosfor (ekstrakcija sa amonijum laktatom) – AL metodom; sadržaj fosfora određen plavom metodom na spektrofotometru
  • lakopristupačni kalijum (ekstrakcija sa amonijum laktatom) – AL metodom; sadržaja kalijuma određen plamenfotometrijski.