O nama

Delatnosti sekretarijata


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo deluje u oblasti:

 • poljoprivrede
 • šumarstva
 • lovstva
 • vodoprivrede
 • prehrambene industrije
 • veterinarstva
 • zaštite bilja
 • ribarstva
 • zemljoradničkog zadrugarstva
 • razvoja sela.

Osnovne delatnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su:

 • Učešće u izradi i predloga zakona
 • Praćenje i pružanje informacija o aktivnostima u poljoprivredi, kao i informisanje o aktuelnim problemima u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom
 • Upravljanje i koordinacija rada Poljoprivredne savetodavne službe u pokrajini. Sekretarijat od 2003.g, donosi i finansira Program rada poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine. Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine proizvođačima pruža:
  • stručne savete i informacije o novim tehnologijama proizvodnje
  • stručnu edukaciju iz različitih oblasti interesovanja poljoprivrednih proizvođača
  • neposrednu pomoć poljoprivrednim domaćinstvima
  • besplatne savete i pomoć svakom proizvođaču koji kontaktira službu
  • posebnu vrstu pomoći kao što je izrada biznis planova, projekata, te podstiče formiranje udruženja proizvođača i dr.

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine omogućuje Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, praćenje različitih parametara sa terena:

 • Finansiranje i sprovođenje mera zaštite i unapređenja poljoprivrednog zemljišta (ispitivanje kvaliteta zemljišta, komasacija poljoprivrednog zemljišta i dr.). «Uz malo volje plodno polje» je akcija koju sprovodi Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, već niz godina, a podrazumeva besplatne kontrole plodnosti zemljišta kod individualnih poljoprivrednih proizvođača
 • Finansiranje i sprovođenje selekciskih mera u stočarstvu, sa ciljem unapređenja stočarske proizvodnje (uvođenje u proizvodnju rasnih grla stoke sa većom produkcijom mesa i mleka po grlu)
 • Svake godine predviđa se utrošak sredstava za rešavanje komunalnih problema iz oblasti odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, te odvođenja atmosferskih voda i vodosnabdevanje naseljenih mesta. Korisnici ovih sredstava su lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa koji se raspisuje dva puta u godini. Sekretarijat finansira i poslove iz vodoprivredne delatnosti koji se odnose na nastavak izgradnje regionalnih hidrosistema, dvonamenskih hidrosistema (za odvodnjavanje i navodnjavanje), održavanje postojećih hidrosistema, odbranu od poplave i leda, regulaciono sanacione radove u koritu i priobalju reka radi utvrđivanja stanja obale i sigurnosti plovidbe. Izvršioci radova su vodoprivredna preduzeća pod okriljem JVP «Vode Vojvodine» Novi Sad. Sredstva se realizuju kroz godišnje ugovore, a na osnovu plana i programa rada za tekuću godinu.
 • Finansiranje i sprovođenje Programa poribljavanja ribolovnih područja
 • Plansko pošumljavanje Vojvodine
 • Sprovođenjem Programa mera i akcija u poljoprivredi Sekretarijat je pomogao opremanje laboratorija, finansiranje različitih istraživanja, rad udruženja poljoprivrednika, edukaciju poljoprivrednih proizvođača, rad lovačkih udruženja, održavanje brojnih kulturnih i edukativnih manifestacija značajnih za razvoj sela. Sredstva ovog programa iskorišćena su za unapređenje stočarstva, kao i za razvoj nekonvencionalne animalne proizvodnje i druge aktivnosti koje doprinose oživljavanju sela.
 • Finansiranje i sprovođenje Programa ruralnog razvoja AP Vojvodine. Sredstvima ovog programa finansiraju se projekti za unapređenje života na selu. U okviru programa finansirani su projekti: edukacije poljoprivrednih proizvođača, izgradnje savremenih kapaciteta za čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda, diverzifikacije delatnosti sa akcentom na razvoju ruralnog turizma, obnove infrastrukture, unapređenja organske poljoprivredne proizvodnje, promocije obnovljivih izvora energije i dr. Sredstva ovog programa su delom bespovratna, a dodeljuju se konkursom.

U nadležnosti sekretarijata je i:

 • Izdavanje saglasnosti na srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima;
 • Ustupa na korišćenje ribarska područja;
 • Određuje visinu naknade za korišćenje ribarskog područja;
 • Utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje;
 • Daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama;
 • Ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima;
 • Daje saglasnost na lovne osnove lovišta;
 • Daje saglasnost na visinu naknada iz oblasti vodoprivrede.

Sekretarijat priprema i akte koje donosi Skupština i Vlada APV, a odnose se na:

 • program razvoja poljoprivrede i sela;
 • akte o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja;
 • bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala i uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda;
 • program zaštite korišćenja i uredenja poljoprivrednog zemljišta;
 • program selekcijskih mera za unapredenje stočarstva i obrazovanje Naučno-stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu;
 • program unapređenja, zaštite i gajenja divljači;
 • opšte smernice razvoja i unapređenja šuma i vodoprivredne osnove;
 • predlaže mere za sprovođenje programa, smernica i osnova i prati njihovo ostvarivanje;
 • priprema akte o osnivanju preduzeća za gazdovanje šumama i vodama i akte o osnivanju poljoprivredne službe;
 • priprema i druge odluke i opšta akta iz ovih oblasti;
 • vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe i vrši upravni nadzor osim inspekcijskog;
 • ostvaruje saradnju sa svim nadležnim republičkim i pokrajinskim organima zaduženim u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.