Sektor za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku

Sektor za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku


U Sektoru za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku obavljaju se normativno-pravni i opšti pravni poslovi, studijsko-analitički, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi; prati se i analizira sprovođenje zakona i drugih propisa iz delokruga rada Sekretarijata, daju se inicijative za njihovo dopunjavanje i menjanje, pripremaju akti koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat, izrađuju pravna mišljenja i objašnjenja za pravilnu primenu propisa, vodi se upravni postupak povodom izjavljenih žalbi i tužbi u okviru nadležnosti Sekretarijata, obavljaju poslovi iz oblasti radno-pravnih odnosa i daju opšte smernice za sprovođenje javnih nabavki u Sekretarijatu; ostvaruje se saradnja sa nadležnim organima Republike, gradova i opština; zatim obavljaju se upravni i drugi poslovi vezani za organizaciju rada u Sekretarijatu i administrativno–tehnički poslovi vezani za rad sekretara i celog Sekretarijata. Prate se i analiziraju mere tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na ekonomski položaj agroindustrijskog kompleksa u celini; priprema predlog budžeta AP Vojvodine u segmentu koji se odnosi na ovaj Sekretarijat, priprema se i realizuje finansijski plan Sekretarijata, pripremaju i kompletiraju osnovne dokumetantacije svih pojedinčanih finansijskih obaveza, vrše se poslovi interne kontrole,pripremaju se akta o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja; pripremaju bilansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala; prate se uslovi izvoza i uvoza određenih proizvoda; sprovodi postupak javnih nabavki, ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U Sektoru za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku obrazuju se Odeljenje za normativno-pravne, upravno-pravne i opšte poslove i Odsek za planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku.

Kontakti:

Sektor za pravne i opšte poslove i planiranje i ivršenje budžeta i agroekonomiku
Ivana Šarićv.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: 45
Telefon: 021/487-4424
E-mail: katarina.delibasicivana.saric@vojvodina.gov.rs

 

Odeljenje za normativno-pravne, upravno pravne i opšte poslove
Slobodan Teofanov, načelnik odeljenja
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 021/487-40-73
E-mail: slobodan.teofanov@vojvodina.gov.rs
Olivera Krčo, savetnik za pravne poslove
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 021/487-41-20
E-mail: olivera.krco@vojvodina.gov.rs
Jelena Dejanović, savetnik za pravne poslove
Kancelarija/sprat: 46a/I
Telefon: 021/487-42-45
E-mail: jelena.dejanovic@vojvodina.gov.rs
Gordana Francuskisavetnikza pravne poslove iz oblasti vodoprivrede
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 021/487-41-05
E-mail: gordana.francuski@vojvodina.gov.rs
Simonida Marinković, viši referent za poslove odnosa sa javnošću-tehnički sekretar
Kancelarija: 47/I
Telefon: 021/487-40-69
E-mail: simonida.marinkovic@vojvodina.gov.rs
Predrag Stupar, vozač motornog vozila

 

Odeljenje za planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku
Svetlana Stanišićsavetnik za materijalno-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 021/487-48-51
E-mail: svetlana.stanisic@vojvodina.gov.rs
Maja Bulatovićsavetnik za materijalno-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 021/487-44-22
E-mail: maja.bulatovic@vojvodina.gov.rs
Dušan Miličić, načelnik odeljenja
Kancelarija/sprat: 45/I
Telefon: 021/487-46-99
E-mail: dusan.milicic@vojvodina.gov.rs
Hristina Šljukićmlađi savetnik za finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 51/I
Telefon: 021/487-44-11
E-mail: hristina.sljukic@vojvodina.gov.rs
Lidija Ninkov, viši referent – operater
Kancelarija/sprat: 44/I
Telefon: 021/487-45-00
E-mail: lidija.ninkov@vojvodina.gov.rs