Sektor za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Sektor za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta


U Sektoru za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: obavljaju se poslovi vezani za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, pripremaju akti iz ovih oblasti, koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat; prati se stanje u oblasti zaštite, korišćenja i unapređivanja poljoprivrednog zemljišta, priprema program iz ove oblasti i prati njegovo sprovođenje, prati se ostvarivanje sredstva od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, stara se o preduzimanju mera za iskorišćavanje i zaštitu zemljišta, rešava po žalbama protiv rešenja opštinske odnosno gradske uprave u oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta; prati se ostvarivanje programa u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i predlaže mere za njihovo sprovođenje; prati se stanje u oblasti prerade osnovnih poljoprivrednih proizvoda, i ostavarivanje proizvodnje po pojedinim grupacijama, utrošak sirovina i reprodukcionog materijala i energenata, kvalitet proizvoda, stanje zaliha i realizacija finalnih proizvoda; i ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U okviru Sektora za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta obrazuje se Grupa za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Kontakti:

Sektor za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Petar Samolovac, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat:57/I
Telefon: 021/487-40-59
E-mail: petar.samolovac@vojvodina.gov.rs

Adina Jorga Urošević, savetnik za pravne poslove u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Kancelarija/sprat: 46a/I

Telefon: 021/487-40-99

 

Grupa za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Aleksandar Matić, rukovodilac grupe – samostalni savetnik

Kancelarija/sprat: 43/I
Telefon: 021/487-44-05
Nemanja Despotov, savetnik za poslove sprovođenja mera razvoja poljoprivrede
Kancelarija/sprat: 43/I
Telefon: 021/487-44-16
ovana Milić, savetnik za poslove sprovođenja mera razvoja poljoprivrede
Kancelarija/sprat: 46a/I
Telefon: 021/487-45-46
E-mail: jovana.milic@vojvodina.gov.rs