Sektor za vodoprivredu

Sektor za vodoprivredu


U Sektoru za vodoprivredu obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: obavljaju se poslovi vezani za vodoprivredu, pripremaju akti iz ove oblasti, koje donosi Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), Vlada AP Vojvodine (u daljem tekstu: pokrajinska Vlada) i Sekretarijat; prati se ubiranje sredstava od vodnih naknada; izdaju vodni uslovi, saglasnosti i dozvole za objekte i radove; pripremaju se programi korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine; vrše se poslovi vezani za redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutarnjih voda, upravljanje vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima, predlaže se vodoprivredna osnova za teritoriju AP Vojvodine, prati se poslovanje javnog preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, kretanje zarada i drugih primanja kao i cena proizvoda i usluga; vrši se inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede i ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U okviru Sektora za vodoprivredu obrazuje se Odeljenje za vodoprivredu.

Kontakti:

Sektor za vodoprivredu
Miroslav Dunjić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara 
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 33/I
Telefon: 021/488 16-46

 

Odeljenje za vodoprivredu
Vesna Takačsavetnik za upravne poslove u oblasti vodoprivrede
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 34/I
Telefon: 021/488-16-44
E-mailvesna.takac@vojvodina.gov.rs
Slavica Stipac, savetnik za upravne poslove u oblasti vodoprivrede
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 34/I
Telefon: 021/488-16-36
Zorica Blažin, savetnik za upravne poslove u oblasti vodoprivrede
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 34/I
Telefon: 021/488-16-44
Igor Crnobarac, mlađi savetnik za upravne poslove u oblasti vodoprivrede
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 2/I
Telefon: 021/488-16-35

 

Odeljenje za vodnu inspekciju
Marija Novaković, načelnik odeljenja – viši savetnik
Kancelarija/sprat: Okrug: Sremski, Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija 8/II sprat, br. 13
Telefon: 063/118-04-36
Veljko Komad, vodni inspektor – savetnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 2/I 
Telefon: 021/488-16-35
Saša Gajić, vodni inspektor- savetnik
Kancelarija/sprat: Okrug: Južnobanatski, Pančevo, Trg kralja Petra 2-4/IV sprat, br. 412 
Telefon: 063/118-07-40
Čedomir Ćelić, vodni inspektor- savetnik
Kancelarija/sprat: Okrug: Zapadnobački, Apatin, Srednja bb/prizemlje, br.5
Telefon: 021/488-16-35
Dubravka Veljović, vodni inspektor- savetnik
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 2/I
Telefon: 021/488-16-35
E-mail: dubravka.veljovic@vojvodina.gov.rs

Vodna akta

 1. Brana sa akumulacijom
 2. Javni vodovod
 3. Regionalni višenamenski hidrosistem
 4. Hidroelektrana, termoelektrana, nuklearni objekat voda, kao i za industrijski i drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju
 5. Industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, kao i za industrijski i drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju
 6. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda
 7. Magistralni i regionalni put, železnice i mostovi na njima, aerodrom
 8. Prevodnica, plovni put, luka, marina i pristanište
 9. Industrijska i komunalna deponija
 10. Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl
 11. Sistem za odvodnjavanje
 12. Sistem za navodnjavanje
 13. Sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja
 14. Podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance
 15. Skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu
 16. Izrada prostornih (prostorni plan jedinice lokalne samouprave) i urbanističkih (generalni i regulacioni) planova
 17. Planovi gazdovanja šumama na vodnom zemljištu
 18. Rudarski istražni i eksploatacioni radovi i objekti
 19. Uređenje vodotoka i izgradnja zaštitnih vodnih objekata
 20. Ispiranje akumulacionog jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera
 21. Eksploatacija i deponovanje na vodnom zemljištu: rečnih nanosa, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, račnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija; treseta, za hortikulturu; rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline, po završenoj eksploataciji
 22. Veštačko obogaćivanje ili povećanje zapremine podzemnih izdani
 23. Ribnjak
 24. Izgradnja ili zatrpavanje bušenih i reni bunara, kao i drugih bušotina za potrebe rudarskih, geoloških i drugih radova
 25. Javna skijališta