Nadležnost sekretarijata

Nadležnost sekretarijata


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, zaštite bilja, ribarstva i zemljoradničkog zadrugarstva kao i razvoja sela, i to:

 • daje saglasnost na srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima;
 • ustupa na korišćenje ribarska područja;
 • određuje visinu naknade za korišćenje ribarskog područja;
 • utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje;
 • daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama;
 • ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima;
 • daje saglasnost na lovne osnove lovišta;
 • daje saglasnost na visinu naknada iz oblasti vodoprivrede;
 • priprema akte koje donosi Skupština i Izvršno veće, a odnose se na: program razvoja poljoprivrede i sela;
 • akte o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja;
 •  bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala i uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda;
 • program zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
 • program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva i obrazovanje Naučno-stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu;
 • program unapređenja, zaštite i gajenja divljači; kao i na opšte smernice razvoja i unapređenja šuma i vodoprivredne osnove, predlaže mere za sprovođenje programa, smernica i osnova i prati njihovo ostvarivanje;
 • priprema akte o osnivanju preduzeća za gazdovanje šumama i vodama i akte o osnivanju poljoprivredne službe;
 • priprema i druge odluke i opšta akta iz ovih oblasti;
 • vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe i vrši upravni nadzor osim inspekcijskog;
 • ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima i obavlja druge određene poslove.