Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години

thumb

За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, расписује се конкурс за средства у износу до 590.000.000,00 динара.Право да конкуришу имају локалне ...

Више

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

thumb

За започињање нових поступака комасације расписује се конкурс за средства у укупном износу до 5.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава. Предмет ...

Више

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

thumb

За израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура расписује се конкурс за средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% за ...

Више

Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе

thumb

За опремање пољочуварске службе расписује се конкурс за средства у укупном износу до 30.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% од средстава утрошених за опремање пољочуварске службе. Преостала средства ...

Више

Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине

thumb

Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.Предмет конкурса је додела бесповратних ...

Више

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2014. години

thumb

Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације  система квалитета и безбедности хране у 2014. години. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:Трошкова израде елабората за добијање ...

Више

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у 2014. години

thumb

Предмет конкурса и намена средстава:адаптација објеката за прераду млека и меса; набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека,набавке нових ...

Више

Конкурс о о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину

thumb

Средства у износу од 1.500.000,00 динара су намењена за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада код власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћења и унапређења начина одгајивања аутохтоних ...

Више

Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину

thumb

Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних  изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.000.000,00 динара. Право на подношење пријаве за коришћење средстава имају удружења грађана - организатори ...

Више

Конкурс о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину

thumb

Средства за спровођење Годишњег програма мера  код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину, у износу од 52.500.000,00 динара користиће се за:  а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и ...

Више