Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину

thumb

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 140.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), ...

Више

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације

thumb

Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне Покрајине ...

Више

Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години

thumb

За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, расписује се конкурс за средства у износу до 590.000.000,00 динара.Право да конкуришу имају локалне ...

Више

Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине

thumb

Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП ВојводинеПреузмите:Конкурсна документација Позив за подношење понудаОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ...

Више

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

thumb

За започињање нових поступака комасације расписује се конкурс за средства у укупном износу до 5.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава. Предмет ...

Више

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

thumb

За израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура расписује се конкурс за средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% за ...

Више

Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе

thumb

За опремање пољочуварске службе расписује се конкурс за средства у укупном износу до 30.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% од средстава утрошених за опремање пољочуварске службе. Преостала средства ...

Више

Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине

thumb

Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.Предмет конкурса је додела бесповратних ...

Више

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2014. години

thumb

Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације  система квалитета и безбедности хране у 2014. години. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:Трошкова израде елабората за добијање ...

Више

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у 2014. години

thumb

Предмет конкурса и намена средстава:адаптација објеката за прераду млека и меса; набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека,набавке нових ...

Више