Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години

20.04.2016

Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години

На основу члана 63. став 5. а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 104-404-57/2016-1 од 20. 04. 2016. године, 

Наручилац

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Бул. Михајла Пупина 16,
Нови Сад

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(шифра и редни број: ред.бр. ЈНМВ 1.2.5/2016)


1. Наручилац услуге: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16. 
2. Интернет страница наручиоца: www.psp.vojvodina.gov.rs
3. Врста наручиоца: Државни орган
4. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016. години.
5. Врста поступка: отворени поступак
6. Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000– услуге израде пројеката и нацрта, процена трошкова.
7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.04.2016. године
8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда 27.04.2016.године
9. Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације
10. Нови рок за подношење понуде: 09.05 2015. године до 12.00 часова
11. Ново време отварања понуда: 07.05. 2015. године у 14.30 часова


Лице за контакт:
Душан Теофиловић
тел. 021/487-41-05
Питања и додатне информације:: dusan.teofilovic@vojvodina.gov.rs


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУНаручилац: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16,  МБ 08034656, ПИБ 100716301

Интернет страница: www.псп.војводина.гов.рс

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години
Поступакјавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Контакт особа: Оливера Крчо, тел: 021/487-41-20
    Душан Теофиловић, тел: 021/487-41-05

Преузмите:

  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'