Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова > Документација за издавање водне дозволеСлучај 3: издата употребна дозвола без водне сагласностиЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-7;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. употребна дозвола;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • копија обавештења о почетку радова;
  • употребна дозвола;
  • пројекат изведеног објекта;
  • изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.
 5. пројекат изведеног објекта;
 6. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'