Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова > Документација за издавање водне дозволеСлучај 1: издата водна сагласност или водна дозволаЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-6;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. решење о водној сагласности или водној дозволи;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • копија обавештења о почетку радова;
  • решење о водној сагласности или водној дозволи;
  • извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
  • пројекат изведеног објекта;
  • изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.
 5. извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
 6. пројекат изведеног објекта;
 7. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'