Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова > Документација за водну сагласностЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

  1. образац О-3;
  2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  3. решење о водним условима;
  4. локацијска дозвола издата у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
  5. главни пројекат/извод са одговарајућом лиценцом за одговорног пројектанта;
  6. извештај о техничкој контроли главног пројекта са одговарајућом лиценцом за лице које је извршило техничку контролу тог пројекта.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'