Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова > Документација за водне условеЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-1;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. копија плана парцеле;
 4. извод из листа непокретности;
 5. информација о локацији или локацијска дозвола;
 6. мишљење јавног водопривредног предузећа;
  Захтев за издавање мишљења у поступку издавања водних услова поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација у два примерка:
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • копија плана парцеле;
  • извод из листа непокретности;
  • информација о локацији или локацијска дозвола;
  • технички опис објекта, односно радова;
  • графички прилози: ситуациони приказ планираног објекта (трасе) на катастарско-топографској подлози;
  • раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције;
  • претходна студија оправданости са генералним пројектом или студија оправданости са идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о стручној контроли.
 7. мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове;
 8. мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове на територији бањског места;
 9. технички опис објекта, односно радова;
 10. графички прилози: генерална ситуација, ситуација, основа, профили и др;
 11. раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције;
 12. доказ о решеним имовинско-правним односима;
 13. претходна студија оправданости са генералним пројектом или студија оправданости са идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о стручној контроли.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'