Хидроелектрана, термоелектрана, нуклеарни објекат вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију > Документација за водне условеЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-1;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. копија плана парцеле;
 4. извод из листа непокретности;
 5. информација о локацији или локацијска дозвола;
 6. мишљење јавног водопривредног предузећа;
  Захтев за издавање мишљења у поступку издавања водних услова поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација у два примерка:
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • копија плана парцеле;
  • извод из листа непокретности;
  • информација о локацији или локацијска дозвола;
  • технички опис објекта, односно радова, технолошки поступак;
  • графички прилози: генерална ситуација, ситуација, основе, профили и др;
  • раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције;
  • претходна студија оправданости са генералним пројектом или студија оправданости са идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о стручној контроли;
  • услови јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод или јавну канализацију;
  • информација јавног комуналног предузећа о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта;
  • елаборат или други документ овлашћеног правног лица о количини воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године;
  • елаборат или други документ овлашћеног правног лица о квалитету воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године.
 7. мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове;
 8. мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове на територији бањског места;
 9. технички опис објекта, односно радова;
 10. графички прилози: генерална ситуација, ситуација, основа, профили и др;
 11. раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције;
 12. доказ о решеним имовинско-правним односима;
 13. претходна студија оправданости са генералним пројектом или студија оправданости са идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о стручној контроли;
 14. услови јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод или јавну канализацију;
 15. информација јавног комуналног предузећа о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта;
 16. елаборат или други документ овлашћеног правног лица о количини воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године;
 17. елаборат или други документ овлашћеног правног лица о квалитету воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'