Брана са акумулацијом > Документација за издавање водне дозволеСлучај 3: издата употребна дозвола без водне сагласностиЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-7;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. употребна дозвола;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • употребна дозвола;
  • копија обавештења о почетку радова;
  • пројекат изведеног стања;
  • пројекат техничког осматрања са стручном контролом;
  • годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са
  • анализом и оценом стања овлашћеног правног лица;
  • правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом;
  • изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.
 5. пројекат изведеног стања;
 6. елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења брана и о обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом поплавним таласима;
 7. пројекат техничког осматрања са стручном контролом;
 8. годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица;
 9. атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица;
 10. решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зона санитарне заштите изворишта;
 11. правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом;
 12. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'