Брана са акумулацијом > Документација за издавање водне дозволеСлучај 2: продужење водне дозволеЗахтев за издавање/продужење водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-6;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. решење о водној дозволи;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из претходне водне дозволе за продужење водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о испуњености услова претходне водне дозволе за продужење водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • решење о водној дозволи;
  • доказ о испуњености услова из водне дозволе;
  • пројекат техничког осматрања са стручном контролом;
  • годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица;
  • атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица.
 5. доказ о испуњености услова из водне дозволе;
 6. пројекат техничког осматрања са стручном контролом;
 7. годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица;
 8. атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица;
 9. изјава инвеститора да нема измена на бјекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'