Брана са акумулацијом > Документација за издавање водне дозволеСлучај 1: издата водна сагласност или водна дозволаЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-6;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. решење о водној сагласности;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • копија обавештења о почетку радова;
  • решење о водној сагласности;
  • извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
  • пројекат изведеног објекта;
  • пројекат техничког осматрања са стручном контролом;
  • годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица;
  • атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица;
  • правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом;
  • изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.
 5. извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
 6. пројекат изведеног објекта;
 7. елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења брана и о обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом поплавним таласима;
 8. пројекат техничког осматрања са стручном контролом;
 9. годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица;
 10. атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица;
 11. решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зона санитарне заштите изворишта;
 12. правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом;
 13. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да је објекат изведен према достављеној техничкој документацији.

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'