Сектор за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономикуУ Сектору за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику обављају се нормативно-правни и општи правни послови, студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови; прати се и анализира спровођење закона и других прописа из делокруга рада Секретаријата, дају се иницијативе за њихово допуњавање и мењање, припремају акти које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат, израђују правна мишљења и објашњења за правилну примену прописа, води се управни поступак поводом изјављених жалби и тужби у оквиру надлежности Секретаријата, обављају послови из области радно-правних односа и дају опште смернице за спровођење јавних набавки у Секретаријату; остварује се сарадња са надлежним органима Републике, градова и општина; затим обављају се управни и други послови везани за организацију рада у Секретаријату и административно–технички послови везани за рад секретара и целог Секретаријата. Прате се и анализирају мере текуће и развојне економске политике и њихов утицај на економски положај агроиндустријског комплекса у целини; припрема предлог буџета АП Војводине у сегменту који се односи на овај Секретаријат, припрема се и реализује финансијски план Секретаријата, припремају и комплетирају основне докуметантације свих појединчаних финансијских обавеза, врше се послови интерне контроле,припремају се акта о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања; припремају биланси пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала; прате се услови извоза и увоза одређених производа; спроводи поступак јавних набавки, остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике и општина и обављају други одређени послови.

У Сектору за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику образују се Одељење за нормативно-правне, управно-правне и опште послове и Одсек за планирање и извршење буџета и агроекономику.


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'