Сектор за шумарствоУ Сектору за шумарство обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: прати се стање у области шумарства, кретање производње у овим областима, затим се припремају акати из ових области којима се обезбеђује остваривање јавног интереса у овој области у складу са законом; припремају аката из ових области које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у које се усмеравају средства убрана у складу са законом из ове области; даје се сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовање приватним шумама; обављају се послови везани за газдовање ловиштима; стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту шума, биљног и животињског света, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, кретање зарада и других примања као и цена производа и услуга у том предузећу и њихова усклађеност са утврђеном монетарном политиком и остварује се сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

У Сектору за шумарство образује се Одељење за шумарско – ловну инспекцију.


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'