Сектор за водопривреду


У Сектору за водопривреду обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: обављају се послови везани за водопривреду, припремају акти из ове области, које доноси Скупштина АП Војводине (у даљем тексту: Скупштина), Влада АП Војводине (у даљем тексту: покрајинска Влада) и Секретаријат; прати се убирање средстава од водних накнада; издају водни услови, сагласности и дозволе за објекте и радове; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине; врше се послови везани за редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутарњих вода, управљање водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима, предлаже се водопривредна основа за територију АП Војводине, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, кретање зарада и других примања као и цена производа и услуга; врши се инспекцијски надзор у области водопривреде и остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају други одређени послови.

У оквиру Сектора за водопривреду образује се Одељење за водопривреду.

Водна акта 1. Брана са акумулацијом
 2. Јавни водовод
 3. Регионални вишенаменски хидросистем
 4. Хидроелектрана, термоелектрана, нуклеарни објекат вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију
 5. Индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију
 6. Постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање отпадних вода
 7. Магистрални и регионални пут, железнице и мостови на њима, аеродром
 8. Преводница, пловни пут, лука, марина и пристаниште
 9. Индустријска и комунална депонија
 10. Магистрални нафтовод, гасовод, далековод, трафостаница, продуктовод, кабловски вод испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и оптички кабл
 11. Систем за одводњавање
 12. Систем за наводњавање
 13. Систем за одвођење атмосферских вода насеља
 14. Подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце
 15. Складиштење на обалама материја које могу загадити воду
 16. Израда просторних (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистичких (генерални и регулациони) плановa
 17. Планови газдовања шумама на водном земљишту
 18. Рударски истражни и експлоатациони радови и објекти
 19. Уређење водотока и изградња заштитних водних објеката
 20. Испирање акумулационог језера или чишћење наталоженог наноса из акумулационог језера
 21. Експлоатација и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, рачних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета, за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеној експлоатацији
 22. Вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних издани
 23. Рибњак
 24. Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова
 25. Јавна скијалишта

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'