Надлежност секретаријатаПокрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља послове у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде, прехрамбене индустрије, ветеринарства, заштите биља, рибарства и земљорадничког задругарства као и развоја села, и то:

 • даје сагласност на средњорочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима; 
 • уступа на коришћење рибарска подручја; 
 • одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја; 
 • утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње; 
 • даје сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовања приватним шумама; 
 • установљава и даје сагласност за газдовање ловиштима; 
 • даје сагласност на ловне основе ловишта; 
 • даје сагласност на висину накнада из области водопривреде; 
 • припрема акте које доноси Скупштина и Извршно веће, а односе се на: програм развоја пољопривреде и села; 
 • акте о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања;
 •  билансе пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала и услове извоза и увоза одређених производа;
 • програм заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта; 
 • програм селекцијских мера за унапређење сточарства и образовање Научно-стручног савета за спровођење селекцијских мера у сточарству; 
 • програм унапређења, заштите и гајења дивљачи; као и на опште смернице развоја и унапређења шума и водопривредне основе, предлаже мере за спровођење програма, смерница и основа и прати њихово остваривање; 
 • припрема акте о оснивању предузећа за газдовање шумама и водама и акте о оснивању пољопривредне службе;
 • припрема и друге одлуке и општа акта из ових области; 
 • врши надзор над радом пољопривредне службе и врши управни надзор осим инспекцијског; 
 • остварује сарадњу са одговарајућим органима и обавља друге одређене послове.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'