Делатности секретаријатаПокрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство делује у области:

 • пољопривреде
 • шумарства
 • ловства
 • водопривреде
 • прехрамбене индустрије
 • ветеринарства
 • заштите биља
 • рибарства
 • земљорадничког задругарства
 • развоја села.

Основне делатности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство су:

 • Учешће у изради и предлога закона
 • Праћење и пружање информација о активностима у пољопривреди, као и информисање о актуелним проблемима у вези са пољопривредном производњом
 • Управљање и координација рада Пољопривредне саветодавне службе у покрајини. Секретаријат од 2003.г, доноси и финансира Програм рада пољопривредне саветодавне службе АП Војводине. Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине произвођачима пружа:
  • стручне савете и информације о новим технологијама производње
  • стручну едукацију из различитих области интересовања пољопривредних произвођача
  • непосредну помоћ пољопривредним домаћинствима
  • бесплатне савете и помоћ сваком произвођачу који контактира службу
  • посебну врсту помоћи као што је израда бизнис планова, пројеката, те подстиче формирање удружења произвођача и др.

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине омогућује Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, праћење различитих параметара са терена:

 • Финансирање и спровођење мера заштите и унапређења пољопривредног земљишта (испитивање квалитета земљишта, комасација пољопривредног земљишта и др.). «Уз мало воље плодно поље» је акција коју спроводи Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, већ низ година, а подразумева бесплатне контроле плодности земљишта код индивидуалних пољопривредних произвођача
 • Финансирање и спровођење селекциских мера у сточарству, са циљем унапређења сточарске производње (увођење у производњу расних грла стоке са већом продукцијом меса и млека по грлу)
 • Сваке године предвиђа се утрошак средстава за решавање комуналних проблема из области одвођења и пречишћавања отпадних вода, те одвођења атмосферских вода и водоснабдевање насељених места. Корисници ових средстава су локалне самоуправе и јавна комунална предузећа. Средства се додељују на основу конкурса који се расписује два пута у години. Секретаријат финансира и послове из водопривредне делатности који се односе на наставак изградње регионалних хидросистема, двонаменских хидросистема (за одводњавање и наводњавање), одржавање постојећих хидросистема, одбрану од поплаве и леда, регулационо санационе радове у кориту и приобаљу река ради утврђивања стања обале и сигурности пловидбе. Извршиоци радова су водопривредна предузећа под окриљем ЈВП «Воде Војводине» Нови Сад. Средства се реализују кроз годишње уговоре, а на основу плана и програма рада за текућу годину.
 • Финансирање и спровођење Програма порибљавања риболовних подручја
 • Планско пошумљавање Војводине
 • Спровођењем Програма мера и акција у пољопривреди Секретаријат је помогао опремање лабораторија, финансирање различитих истраживања, рад удружења пољопривредника, едукацију пољопривредних произвођача, рад ловачких удружења, одржавање бројних културних и едукативних манифестација значајних за развој села. Средства овог програма искоришћена су за унапређење сточарства, као и за развој неконвенционалне анималне производње и друге активности које доприносе оживљавању села.
 • Финансирање и спровођење Програма руралног развоја АП Војводине. Средствима овог програма финансирају се пројекти за унапређење живота на селу. У оквиру програма финансирани су пројекти: едукације пољопривредних произвођача, изградње савремених капацитета за чување и пласман пољопривредних производа, диверзификације делатности са акцентом на развоју руралног туризма, обнове инфраструктуре, унапређења органске пољопривредне производње, промоције обновљивих извора енергије и др. Средства овог програма су делом бесповратна, а додељују се конкурсом.

У надлежности секретаријата је и:

 • Издавање сагласности на средњорочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима;
 • Уступа на коришћење рибарска подручја;
 • Одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја;
 • Утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње;
 • Даје сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовања приватним шумама;
 • Установљава и даје сагласност за газдовање ловиштима;
 • Даје сагласност на ловне основе ловишта;
 • Даје сагласност на висину накнада из области водопривреде.

Секретаријат припрема и акте које доноси Скупштина и Влада АПВ, а односе се на:

 • програм развоја пољопривреде и села;
 • акте о образовању посебног буџета, фондова и других облика организовања;
 • билансе пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала и услове извоза и увоза одређених производа;
 • програм заштите коришћења и уредења пољопривредног земљишта;
 • програм селекцијских мера за унапредење сточарства и образовање Научно-стручног савета за спровођење селекцијских мера у сточарству;
 • програм унапређења, заштите и гајења дивљачи;
 • опште смернице развоја и унапређења шума и водопривредне основе;
 • предлаже мере за спровођење програма, смерница и основа и прати њихово остваривање;
 • припрема акте о оснивању предузећа за газдовање шумама и водама и акте о оснивању пољопривредне службе;
 • припрема и друге одлуке и општа акта из ових области;
 • врши надзор над радом пољопривредне службе и врши управни надзор осим инспекцијског;
 • остварује сарадњу са свим надлежним републичким и покрајинским органима задуженим у области пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'