Delatnosti SekretarijataPokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo deluje u oblasti:

  • poljoprivrede
  • šumarstva
  • lovstva
  • vodoprivrede
  • prehrambene industrije
  • veterinarstva
  • zaštite bilja
  • ribarstva
  • zemljoradničkog zadrugarstva
  • razvoja sela.

Osnovne delatnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su:

  • Učešće u izrad i predloga zakona
  • Praćenje i pružanje informacija o aktivnostima u poljoprivredi, kao i informisanje o aktuelnim problemima u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom
  • Upravljanje i koordinacija rada Poljoprivredne savetodavne službe u pokrajini. Sekretarijat od 2003.g, donosi i finansira Program rada poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine. Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine proizvođačima pruža:
    • stručne savete i informacije o novim tehnologijama proizvodnje
    • stručnu edukaciju iz različitih oblasti interesovanja poljoprivrednih proizvođača
    • neposrednu pomoć poljoprivrednim domaćinstvima
    • besplatne savete i pomoć svakom proizvođaču koji kontaktira službu
    • posebnu vrstu pomoći kao što je izrada biznis planova, projekata, te podstiče formiranje udruženja proizvođača i dr.

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine omogućuje Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, praćenje različitih parametara sa terena:

  • Finansiranje i sprovođenje mera zaštite i unapređenja poljoprivrednog zemljišta (ispitivanje kvaliteta zemljišta, komasacija poljoprivrednog zemljišta i dr.). «Uz malo volje plodno polje» je akcija koju sprovodi Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, već niz godina, a podrazumeva besplatne kontrole plodnosti zemljišta kod individualnih poljoprivrednih proizvođača
  • Finansiranje i sprovođenje selekciskih mera u stočarstvu, sa ciljem unapređenja stočarske proizvodnje (uvođenje u proizvodnju rasnih grla stoke sa većom produkcijom mesa i mleka po grlu)
  • Svake godine predviđa se utrošak sredstava za rešavanje komunalnih problema iz oblasti odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, te odvođenja atmosferskih voda i vodosnabdevanje naseljenih mesta. Korisnici ovih sredstava su lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa koji se raspisuje dva puta u godini. Sekretarijat finansira i poslove iz vodoprivredne delatnosti koji se odnose na nastavak izgradnje regionalnih hidrosistema, dvonamenskih hidrosistema (za odvodnjavanje i navodnjavanje), održavanje postojećih hidrosistema, odbranu od poplave i leda, regulaciono sanacione radove u koritu i priobalju reka radi utvrđivanja stanja obale i sigurnosti plovidbe. Izvršioci radova su vodoprivredna preduzeća pod okriljem JVP «Vode Vojvodine» Novi Sad. Sredstva se realizuju kroz godišnje ugovore, a na osnovu plana i programa rada za tekuću godinu.
  • Finansiranje i sprovođenje Programa poribljavanja ribolovnih područja
  • Plansko pošumljavanje Vojvodine
  • Sprovođenjem Programa mera i akcija u poljoprivredi Sekretarijat je pomogao opremanje laboratorija, finansiranje različitih istraživanja, rad udruženja poljoprivrednika, edukaciju poljoprivrednih proizvođača, rad lovačkih udruženja, održavanje brojnih kulturnih i edukativnih manifestacija značajnih za razvoj sela. Sredstva ovog programa iskorišćena su za unapređenje stočarstva, kao i za razvoj nekonvencionalne animalne proizvodnje i druge aktivnosti koje doprinose oživljavanju sela.
  • Finansiranje i sprovođenje Programa ruralnog razvoja AP Vojvodine. Sredstvima ovog programa finansiraju se projekti za unapređenje života na selu. U okviru programa finansirani su projekti: edukacije poljoprivrednih proizvođača, izgradnje savremenih kapaciteta za čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda, diverzifikacije delatnosti sa akcentom na razvoju ruralnog turizma, obnove infrastrukture, unapređenja organske poljoprivredne proizvodnje, promocije obnovljivih izvora energije i dr. Sredstva ovog programa su delom bespovratna, a dodeljuju se konkursom.

U nadležnosti sekretarijata je i:

  • Izdavanje saglasnosti na srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima;
  • Ustupa na korišćenje ribarska područja;
  • Određuje visinu naknade za korišćenje ribarskog područja;
  • Utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje;
  • Daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama;
  • Ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima;
  • Daje saglasnost na lovne osnove lovišta;
  • Daje saglasnost na visinu naknada iz oblasti vodoprivrede.

Sekretarijat priprema i akte koje donosi Skupština i Vlada APV, a odnose se na:

  • program razvoja poljoprivrede i sela;
  • akte o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja;
  • bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala i uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda;
  • program zaštite korišćenja i uredenja poljoprivrednog zemljišta;
  • program selekcijskih mera za unapredenje stočarstva i obrazovanje Naučno-stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu;
  • program unapređenja, zaštite i gajenja divljači;
  • opšte smernice razvoja i unapređenja šuma i vodoprivredne osnove;
  • predlaže mere za sprovođenje programa, smernica i osnova i prati njihovo ostvarivanje;
  • priprema akte o osnivanju preduzeća za gazdovanje šumama i vodama i akte o osnivanju poljoprivredne službe;
  • priprema i druge odluke i opšta akta iz ovih oblasti;
  • vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe i vrši upravni nadzor osim inspekcijskog;
  • ostvaruje saradnju sa svim nadležnim republičkim i pokrajinskim organima zaduženim u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'