Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljištaWEB aplikacija za unos, pretragu i statističku analizu uzoraka uzetih u akciji "Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta" na teritoriji AP Vojvodine.

Unos, pretraga i statistička analiza podataka

Interaktivna mapa za prikaz prostornog rasporeda uzoraka sa pripadajućim atributima za 2010. godinu

Napomena

Za pristup bazi podataka potrebno je Korisničko ime i Šifra.


O akciji ...
Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva sa naučnog aspekta zasnovan je na VI Kongresu Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta (Rezolucija Kongresa, 1980.). Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je 1985. godine usvojila Zakon o iskoriščavanju poljoprivrednog zemljišta kojim su kodificirane odredbe Sistema. Sistem obuhvata kontrolu svih faktora koji određuju plodnost zemljišta i dejstvo đubriva, odnosno preko ishrane utiču na rast, razviće i prinose biljaka, kao i mere kojima se ovi usmeravaju u cilju ostvarenja visoke i stabilne proizvodnje uz primenu ekonomičnosti i zaštitu biosfere (Manojlović, 1986.).

U toku perioda od 2002. godine vlasnici parcela, kao i stručnjaci iz regionalnih poljoprivrednih službi uzorkovali su zemljište u privatnom vlasništvu. Uzorci su analizirani u Naučnom institututu za ratarstvo i povrtarstvo i mreži regionalnih poljoprivrednih stručnih službi.

Ukupno je prikupljeno i analizirano preko 160.000 uzoraka, od čega počev od 2005. godine 20% (a kasnije i više) od ukupnog broja mapirano je GPS kolektorima podataka.

U laboratorijama su analizirani sledeći parametri plodnosti zemljišta:

  • pH vrednost u suspenziji zemljišta sa kalijum hloridom i u destilovanoj vodi, potenciometrijski
  • sadržaj CaCO3 – kalcimetrom po Scheibler-u
  • sadržaj humusa – metodom Tjurin-a
  • lakopristupačni fosfor (ekstrakcija sa amonijum laktatom) - AL metodom; sadržaj fosfora određen plavom metodom na spektrofotometru
  • lakopristupačni kalijum (ekstrakcija sa amonijum laktatom) - AL metodom; sadržaja kalijuma određen plamenfotometrijski.

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'